HET KATHOLICISME, ENZ. 17 den Bijzonderen Raad van ’s-Gravenhage, waarvan de heer H. J. Weve het praesidium bekleedt. Onder de liefdewerken door de Vereeniging te ’s-Gra venhage opgericht en in stand gehouden mogen vooral genoemd worden De leesbibliotheek, zeer ruim voorzien van allerlei goede volkslectuur; president J. H. R. van der Putten. Spijskokerijpresident B. J. J. Verhuist. Commissie van toezicht op de scholen; president Mr. A. F. A. Leesberg. Over de scholen der Vereeniging hebben wij reeds gesproken. Zie „Bijdragen en Mededee- lingen 1901”. Algemeen Magazijn, waar de armen gelegenheid vinden zich eetwaren, kleedingstukken en meubelen tegen de laagst mogelijke prijzen te verschaffen. President J. A. L. Brood. Het liefdewerk van den H. Franciscus Regis, opgericht voor het wettigen van huwelijken en het in orde brengen der benoodigde huwelijkspapieren. President Mr. A. F. A. Leesberg. Het liefdewerk der ambachtsleerlingen, opgericht voor jongens uit de bezochte gezinnen, die na het verlaten der school zich op een ambacht willen toeleggen. Hier voor werd in 1876 een terrein, grenzende aan den tuin van het St. Vincentiusgesticht, aangekocht en daarop een geheel nieuw en ruim gebouw opgetrokken, dat den 3®" Sept, van genoemd jaar plechtig gewijd en geopend werd. President van dit liefdewerk is J. S. B. Janzenhet aan tal leerlingen loopt tusschen de 40 en 50. Bij dit alles blijft het huisbezoek der armen hoofdzaak. Twee Vincentianen bezoeken iedere week gezamenlijk de gezinnen, welke door de Vereeniging ondersteund worden, ten einde haar de toegedachte ondersteuning persoonlijk ter hand te stellen, met eigen oog den toe- 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 25