i8 HET KATHOLICISME, ENZ. stand te verkennen, aan de gave een belangstellend en vriendschappelijk woord toe te voegen en op die wijze, door zich zelven te geven, de harten der armen te winnen. Alle andere liefdewerken ontstaan en blijven naar de be hoeften dit vorderen en naar de middelen dit toelaten zij kunnen desnoods uitblijven of opgeheven worden, zonder aan het wezen der Vereeniging afbreuk te doen het wekelijksch huisbezoek der armen is en blijft altoos en overal. De Conferenciën vergaderen ieder afzonderlijk eens per weekde Bijzondere Raad vergadert in eigen kring eens per maand, en met de Conferenciën gezamenlijk driemaal in het jaar. Ieder jaar op het feest van den H. Vincen- tius van Paulo, 19 Juli, houdt de Vereeniging een alge- meene vergadering, waarbij de president van den Hoefd raad voorzit, de R. K. Geestelijkheid der stad, andere corporatiën van liefdadigheid, alsook bijzondere weldoeners worden uitgenoodigd en waarop verslag wordt uitgebracht van den toestand der Vereeniging en van hare werk zaamheid gedurende het afgeloopen jaar. In 1896 is op hoogst plechtige en schitterende wijze te ’s-Gravenhage het vijftigjarig bestaan der Nederlandsche Vincentius-Vereeniging gevierd. De Conferenciën uit alle oorden des lands waren daarbij vertegenwoordigd. 3. De St. Luduina- en de St. Elisabeths-Vereeniging. De damesvereeniging van de H. Luduina stelt zich ten doel arme zieken aan huis te bezoeken en van het noodige te voorzien. Opgericht in het jaar 1852 nadert zij reeds haar gouden jubelfeest en heeft zich altoos in steeds toe nemenden bloei mogen verheugen. Zij begon met 19 werkende leden en telt er nu 33haar eerste presidente was Mevr. Hanlo-ten Sande. De dames gaan twee aan twee in de haar toegewezen buurten de gezinnen bezoeken, die haar zijn aanbevolen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 26