250 jaar 1584 met de Vlaming-straat de Magistraet van die Haege een De Paveljoens-gracht, zij is de oudste der drie dit jaar overledenen. Het St. Elisabeths-convent, A0. 1400 gesticht op het zuidwestelijk uiteinde der Vlaming-straat, destijds de buitenkant van het dorp, werd rondom door eene breede sloot omgeven en geïsoleerd tevens, welke sloot met den tot het klooster behoorenden open grond zuidwaarts doorliep en later verbreed en vergraven werd tot een deel der Lange Gracht. Nadat dit convent in het was afgebrand, kocht deel dier klooster- EEN „IN MEMORIAm”, ENZ. Nog eensWaarom zijn die schilderachtige gracht-ge- deelten gedempt? niet, omdat zij geen vrienden hadden, maar omdat die vrienden zwegen en zich daartegen niet met alle kracht en niet met alle overtuiging hebben verzet en er geen hunner was, die in de commissie van Bijstand of in den Raad op de bres kon springen voor Oud-’s- Gravenhage. En de Vereeniging „die Haeghe” dan? Het bestuur dier Vereeniging acht zijn taak volbracht met de uitgave van een Jaarboekje, met het geven van een Kunst-avond en met het bespreken van Oud-s-Gravenhage, of het doen eener excursie, doch nadat het ter goeder ure, jaren geleden, den eersten stap heeft gedaan die allengs tot restauratie van de Grafelijke zalen heeft geleid, heeft het zich bijna nimmer voor het behoud van hetgeen ons uit het verleden nog rest in deze gemeente, zakelijk geïnteresseerd en grachten geen richting volharden, dezen niet op, ook onze Prinse- en Houtmarkt èn onze riolen zullen worden belegd dan ook voor het behoud dezer drie enkele stap gedaanblijft het in die en vatten anderen haar taak ten dan is het te vreezen, dat binnenkort onze Brouwers-gracht èn ook onze Nieuwe Haven, met groote cement en dan gedicht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 263