254 Ik dank deze mededeeling aan den Gemeente-Archivaris, den Heer G. J. Servaas van Royen, terwijl den Heer F. L. Geld maker, in dezen allen dank toekomt voor zijn onvermoeide hulp en medewerking bij het opsporen op de kaarten van het ontstaan en het weder verdwijnen onzer grachten. EEN „IN MEMORIAM”, ENZ. na 1665 tot Lutherschen-burgwal herdoopt en dat gedeelte in i860 gedempt, waarmede ook de Lange Markts-brug verviel, terwijl het GrorwraW-grachtje reeds vroeger ge dempt was. Ofschoon de Geplaveide gracht zoowel door de Lange Gracht als door de Bierkaaij in verbinding stond met het Spui en dus ook met de Vliet, de vaart naar Delft, vond men het toch in 1624 noodig, zekerlijk vooral ter meerdere waardegeving aan de tusschengelegen bouw gronden, om benoorden de Bierkaaij nog eene nieuwe verbindings-gracht tusschen het Spui en de Geplaveide gracht te doen graven en zóó ontstonden eerst de Amsterdamsche Veerkade, zijnde het oostelijk gedeelte dier nieuwe gracht, en later, in 1646 de Stille Veerkade of het westelijk gedeelte dier gracht. De Overheid trachtte het bouwen van huizen langs de Veerkaeij en ook in de Kraen-straat (die mede eerst van 1624 schijnt te dag- teekenen) te bevorderen, door het uitloven van „preuves” van 30 gulden voor elk huis „twee estages hoog” aldaar gebouwd, zoodanige preuves werden o. a. nog in 1635 uitbetaald. Op de kaart van 1616 was hier alles nog weiland, doch na den aanleg dezer met eene rei boomen ter weerszijden bezette Veerkaden, werden hier reeds spoedig huizen gebouwd, terwijl 3 boog-bruggen, eene bij de Araew-straat, eene in de J-fGigru-straat, en de derde langs de oostzijde der Geplaveide gracht, het verkeer vergemakkelijkten. Deze laatste brug, werd de Spookbrug genoemd, omdat in een bijgelegen huis lang voorheen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 268