i9 HET KATHOLICISME, ENZ. en vergaderen iederen Vrijdag in een eigen lokaal der vereeniging. Haar tegenwoordige presidente is Mevr. E. Hanlo-de Sonnaville. Van de oprichting der Vereeniging af tot 16 Juni 1865 werden de vergaderingen gehouden in eene zaal van het Gesticht der St. Vincentius-Vereeniging in het Westeinde. In genoemd jaar echter werd door den Heer en Mevrouw Schiefbaan een gedeelte van het huis, staande op den hoek Westeinde-Assendelftstraat afgestaan om tot ver gaderlokaal te dienen, en reeds in 1866 werd dat huis door dezelfde milde weldoeners geheel en al in eigendom aan de Vereeniging geschonken, die daarin nu ook eene spijskokerij oprichtte. Daarenboven schonk de Heer Schief baan nog een kapitaal van 4000.— op het Grootboek 2 ’/2 pCt. tot onderhoud van het gebouw. Als onderdeel der bestaande Vereeniging verrees in 1865 het Liefdewerk der Kraamvrouwen of de St. Elisa beths-Vereeniging met het doel arme kraamvrouwen dat gene te verschaffen, wat in zulke omstandigheden be- noodigd is. Hierover werd Mevr. SchiefbaanHovius als eerste presidente aangesteld. Ook deze Vereeniging is nog altoos in werking; hare tegenwoordige presidente is Mevr. Borret Kraemer. Om hiervan lid te wezen, moet men eerst lid zijn van de St. Luduina-Vereeniging. Toen de Eerw. Zusters van den H. Carolus Borromeus zich den 4™ Nov. 1889 hier kwamen vestigen, huurden zij de geheele bovenverdieping van het huis der St. Luduina-Vereeniging en belastten zich tevens met de spijskokerij, zoo echter, dat de uitdeeling der spijzen door de dames der Vereeniging bleef geschieden. In het jaar 1894 werd het huis op den hoek Westeinde- Assendelftstraat door de Vereeniging verkocht en voor den opbrengst daarvan een ander huis op de Prinsegracht

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 27