255 1) Zie ’t boekje: Bijzonderheden omtrent de veel gerucht makende verschijning van den Geest eens Afgestorvene, in een huis op de Stille Veerkade te’s-Gravenhage. Prijs 10 cents. 2) Zie ’t boekje: De geschiedenis van het spook op den Zee. dijk te Amsterdam of Vadervloek en Zustermoord. Prijs 25 cents. EEN „IN MEMORIAM”, ENZ. een lijk zou zijn begraven, dat daarmede niet tevreden, zijn vroegere naastbestaanden zoolang op allerlei wijze, door vreemde verschijningen, vreemde geluiden en wonder lijke daden wist te kwellen, dat zij den overledene eindelijk eene Christelijke begrafenis niet langer onthieldenin 1819 herhaalde zich eene dergelijke spook-geschiedenis in diezelfde buurt; 1) ’t is wel eigenaardig, maar Amsterdam heeft eene zelfde geschiedenis op haar Zeedijk, daar spookte het in Juli 1653 bij den leerlooier Gerhard ge durende- 20 dagen in het huis ,,’t verdoolde schaap” en in Mei van het jaar 1853 kwam ook daar het spook terug en betrok toen, zonder permissie een kaaswinkel, zeer tot belangstelling en amusement natuurlijk der om wonenden. 2) Die Veerkade, zij was voorheen een zeer geachte buurt, daar heeft in het jaar 1669 onze wijsgeer Baruch Spinoza gewoond, daar woonde onze schilder Paulus Potter, daar heeft ook onze bouwmeester Pieter Post gewoond, daar woonde mede de Med. Dr. Hendrik van Deventer en wel in het zelfde huis, nu door onzen kunstschilder J. G. Smits bewoond. Veel is er sedert op elk dier drie grachten veranderd, de Luthersche kerk zij werd in 1769 geheel vernieuwd en met een zwaan tot windwijzer voorzien, het lusthuis van de familie Doublet is met zijn tuin geheel en al ver dwenen, de weilanden en tuinen en sloten van vroeger, zij zijn nu door woningen bezet, alleen het H. Geest-Hofje is nog precies gebleven zooals het was, doch er zijn drie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 270