2ÓI Ocker Johannesz. Gevaerts 3) te samen in qualiteyt als eenige universeele erfgenamen van wijlen hare moeder ende grootmoeder Herbertine de Wit, wede Jacob van der Wayen en gekocht volgens brief van Schepenen HET „EERSTE GENERALE POSTCOMPTOIR ENZ. Raadpensionaris Anthonie van der Heim werd begraven te Delft in de oude kerk 22 Juli 1746: „De Heer en Mr. Anthony van der Heim, fjtaetpensionaris van Holland en West- vrieslant hier gebragt van ’s Hage met koetsen, 18 dragers en een wapendrager op de middag, eyge graft, 3 minderjarige kinderen”, hij was 25 Mei 1721 gehuwd met Catharina van der Waeyen, geboren 6 Dec. 1694, dochter van Jacob en van Herbertina de Wit Jansdr; zij overleed in den Haag aan verval van krachten 30 Nov. en werd te Delft bij haren man 6 Dec. 1763 bijgezet: „Vrouwe Catharina van der Waeyen uit ’s Hage met 18 dragers, een wapendrager met koetsen op de middag; de wapenkas hoog n voet 9 duim en breed 7 voet met 8 quartieren; eyge graft 3 meerderjarige kinderen)”. Hun zoon Jacob was gehuwd met Maria Arnoudina Gevaerts, dochter van Paulus en Margaretha Alida Stoop. (Guldenboek van Schiedam en begraafregisters van Delft). Dat Mevrouw v. d. Wayen, de schoonmoeder van den Raadpensionaris in een prachtig gemeubeld huis gewoond heeft, leert ons de resolutie van Heeren Commissarissen der posterijen, d.d. 3 April 1755, waarin we lezen: „In aanmerkinge zijnde genomen, dat het tapijtbehangsel hangende in de groote zijkamer van 7 generael posthuys alhier in den Hage alsmede der schilderijen zoo voor den schoorsteen als boven de deuren aldaer van geen dienst kunnen zijn om daer te blijven, is goetgevonden en verstaen dat waergenomen zal worden de publieke verkoopingen der meubilen van de overledene gcwezene eygenares van voorsz. huys, om alsdan te verkoopen de tapisserije hangende aen de mueren, het schoorsteenstuk boven den schoorsteen en de 2 stukken met haar ornementen boven beide de deuren in de voorsz. zijkamer en werd de ontvanger le Jeune geauctoriseert om de koop penningen daervan provenerende, te ontfangen uit handen van den vendumeester Verheyden en daarvan verantwoording te doen in zijne volgende rekeningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 277