HET KATHOLICISME, ENZ. 20 Dit huis is onder historisch opzicht merkwaardig, wijl daarin onze dichter Bilderdijk heeft gewoond. 2) De eerste presidente der Haagsche Afdeeling was Mevr. Mutsaers—van Dooren. n°. 32, aangekocht Sinds dat jaar zijn de wekelijksche vergaderingen, alsook de spijskokerij en uitdeeliug der spijzen daarheen overgebracht. Ten slotte voegen wij hier nog bij, dat de dames der beide Vereenigingen zich niet slechts voor het lichamelijk welzijn der arme zieken, maar ook zeer dikwijls voor hun geestelijk heil hoogst verdienstelijk hebben gemaakt. 4. Vereeniging van Eeuwigdurende Aanbidding. Afdeeling ’s-Gravenhage. Eene vereeniging van Dames, die zich beijveren, de vereering van het Allerh. Sacrament te bevorderen, en arme kerken en kapellen, alsook Eerw. Heeren Missionarissen te voorzien van alles, wat voor de Godsdienstoefening benoodigd is. De kerkgewaden en wat verder met de naald vervaardigd wordt, is het eigen werk der dames en getuigt dikwijls van groote kunstvaardigheid; de uitdeeling geschiedt eenmaal in het jaar, nadat de goederen eerst gedurende twee dagen in het gebouw der St. Luduina-Vereeniging ter bezichtiging zijn gesteld. Hier wordt ook de wekelijksche werkdag tot vervaardiging der kerkgewaden gehouden. De Haagsche Afdeeling is in het jaar 1861 opgericht door den Eerw. Pater Henriet, directeur der Afdeeling Rotterdam (Hoofdafdeeling voor Nederland); zij telt thans in het geheel 475 leden en 80 eereleden; presidente is Mevr, de Wed. L. G. L. van der Kun—.Fuchs; 2) als directeur fungeert de ZeerEerw. Heer M. H. v. d. Hagen, pastoor der St. Theresiakerk, in wiens pastorie op den eersten Maandag van iedere maand de vergaderingen van het bestuur plaats hebben. Bij die gelegenheid wordt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 28