io 266 en Portugal; en (de) oostersche landen; en Groningen HET EERSTE „GENERALE POSTCOMPTOIr”, ENZ. Staten van de provinciën bovengenoemd ten bate van het gemeene land. Ook deze aanvaarden die gifte en vroegen daarop, om te bekomen de kennisse van zaken, aan die zoo vrijgevige magistraten om hun opgaven te verstrekken omtrent het tot dusver gehouden beheer, ten einde naar behooren te kunnen oordeelen over het te maken gebruik van de gedane overdrachten ten beste van ’s lands financiën. Uit de in het Rijksarchief daarover bewaarde stukken en andere bronnen, willen we daarom trent wat ’s-Gravenhage aanbetreft, het een en ander bespreken. Er wordt dan daarin medegedeeld, dat er zeven poste rijen bestonden, als op Duitschland, Zwitserland, Gelderland en Cleve; 2°. op Engeland, Schotland en Ierland; 3°. op Frankrijk, Spanje 4°. op Hamburg 5°. op Utrecht, Overijsel, Friesland 6°. op Zuidholland, Maastricht, Overmaas, Aken, Luik, Zeeland, enz., en 7°. op Amsterdam en Noordhclland. i° In de kleine „Berigtboekjes van ’s Gravenhage”, de voor- loopers van ons tegenwoordig vrij lijvig adresboek, en waarvan het oudste bewaarde is van 1701, komen deze posterijen reeds allen voor behaive die op Hamburg, zij bestond toch, maar was misschien bij een ander bureel ingevoegd, b. v. in het iste of 5de. Die zes administraties hadden ieder zijn bizonder kantoor waar men de brieven kon bezorgen of bussen. Het eerste werd bediend door den agent Hendrik Helt, die woonde aan den Oostkant van de Nieuwstraat; het tweede door Isabella Johanna van Offenberg wonende aan denzelfden kant dier straat; het derde was op het Binnenhof naast den drukker der Staten van Holland; het vierde werd ook bediend door denzelfden agent als n°. 1, het vijfde werd bediend of gehouden door Adolf Borrebach aan de westzijde van het Spui

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 282