2.è>-j HET EERSTE „GENERALE POSTCOMPTOIr”, ENZ. Het ie kantoor werd bediend door Jan Vervoort, die daarvoor 400.per jaar genoot; daaraan waren drie bestellers verbonden als Abrm. de Graaf met een trakte ment van ƒ2—10 st. per week; Dirk van der Meer met 3—10 st., waarvoor hij nog eene tusschentijds aan komende kleine post te bestellen had en Hendrik Wagener met f 2—10 st.; dit kantoor werd gehouden op de Prinse- gracht. Het 2e, hiervan vind ik geene aanteekeningen. Het 3e werd gehouden in het huis van den Commies Gerrit Swaen op den hofsingelhij genoot daarvoor ieder kwartaal f 75. als bestellers worden gemeld Maria Margaretha Felix, Jucobus Pontvuyst, Magdalena van Egmont en Hermanus van Deelen. De posthouder of rijder George Biechlin wonende te IJsselmonde, genoot en het zesde door Adriaan van Texel aan de oostzijde van het Jan Hendriksstraatje. Volgens het Berigtboekje van 1718 kon men voor het zesde kantoor behalve bij A. van Texel voor- noemd nog bussen op het Spui in den Oyevaar in de kabel, wat echter niet duidelijk is of men een of twee huizen daar mee bedoelt. In dat van 1731 worden echter al de zeven administratiën genoemd alsmede door wien en waar gehouden, als: n°. 1 bij Jan Gudde Dedel in ’t Voorhout tegenover den Kneuterdijk; nu. 2 door den agent Cornells Bosch in deNieuw- straat; n°. 3 door den Commies Swaen op „de Singel bij ’t Hof” (Hofsingel); n°. 4 op Hamburg bij postmeester Bebber op den Singel naast het logement „Alkmaar”; n°. 5 bij Heer Nikolaas van Assendelft op de Prinsegracht, doch slechts voor 3 maanden, de volgende 3 maanden bij de erfgenamen van burgemeester Dedel, de volgende 3 maanden weder bij den eersten en zoo vervolgens, dus om de 3 maanden verandering van tooneel; n°. 6 bij de Wed. van den baljuw Dierquens tegenover het Voorhout voorbij de groote Houtstraat en ook aan de oost zijde van de Spuistraat het 3de huis van het Spui en n°. 7 kunnen deze besteld worden op het kerkhof tegenover de Vischmarkt en bij Mons. Persijn aan het Leidsche Wagenveer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 283