272 Dat sijne H. de voorschr. offerte geaccepteerd hebbende, daar van gemeend hadde geen beter ge bruik te konnen maken, als de dispositie van de voorz. posterijen op te dragen en over te geven aan haar Ed. Groot Mog., ten behoeve van het gemeene land van Holland en Westvriesland, gelijk sijne H. zulks kwam te doen mits desen, om ter sijner tijd te konnen dienen tot versterking van ’s lands financiën en tot des te beter verval van de zware lasten, die het gemeene land in deze ongelukkige en bekommerlijke constitutie van tijden en zaken genoodzaakt was te ondergaen, verhoopende, dat het selve aan Ed. Gr. Mog. niet onaangenaam zoude zijn. Waarop gedelibereert zijnde hebben haar Ed. Gr. Mog. ten hoogste geloüeert de genereuse demarches van de magistraat van’s-Graven- hage en tcffens hare uiterste (hoogste) erkentenis en dankbaarheid betuigd aan zijne H. voor de gedistingu- eerde weldaad, die zijne Hoogheid aan het gemeene land vein H. en Westvr. en tot ondersteuning van ’s lands zoo zwaar gedrukte financiën kwam te be- wijzea, dezelve weldaad voor het gemeene land van H. en IMestvr. met de uiterste vergenoeginge accepteerende en deselve aanmerkende als eene uitstekende preuve van Zijne H’s liefde, genegenheid en vaderlijke zorge en welke weldaad haar Ed. Gr. Mog. nog tot in de laatste nakomelingschap met eene diepe en verschuldigde erkentenisse in eene aangename geheugenisse sullen houden. Is wijders goedgevonden en verstaan te ver. soeken en te committeren om te overleggen en te overwegen, wat gebruik van de voorschr. overdragt ten beste van ’s lands financiën gemaakt zal konnen werden en haar Ed. Gr. Mog. te dienen van derselver consideratie en advis. HET EERSTE „GENERALE POSTCOMPTOIR”, ENZ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 288