273 i8 Uit den inhoud van deze resolutie merken wij, dat de Staten zeer ingenomen en dankbaar waren met het besluit en de opdracht van Zijne Hoogheid; zij verwachtten stellig en niet zonder redenen uit het beheer dier ver schillende posterijen voor het gemeene land geld te kloppen en een nieuwe bron van hulp gevonden te hebben tot mede bestrijding der groote en talrijke uitgaven, en zware lasten, die het gemeene land toen te dragen had; de daarvoor gecommitteerden werd wel eene zware taak op de schouders gelegd maar tegen geene moeilijkheid opziende en met vereende krachten werkende tot bereiking van het beoogde doel, trachtten zij in de opdracht te slagen, ’t geen hen, zoo als Jt vervolg ons zal doen zien uit muntend gelukte, zoodat hunne taak geene ondankbare geweest is. De resolutie van de Staten van 21 Febr. 1749, geeft ons van hunne werkzaamheden de beste getuigenis. b Voor deze hunne zware taak werd bepaald, dat zij kunnen declareeren op den voet als Gecommitteerden van heeren Staten gewoon zijn te doen, n. 1. voor een heer uit de ridder schap en edelen ƒ11.50 en voor een heer uit de respective steden ƒ7.30 per dag. HET EERSTE „GENERALE POSTCOMPTOIr”, ENZ. den 21 Febr. 1749. Ontfangen de consideration en het advis van de H.H. gecommitteerden.... geexamineerd wat gebruik van de over- dragte der posterijen ten beste van ’s lands financiën zal kunnen en behooren te worden gemaakt. Goedgevonden en verstaan dat om te bekoomen de kennisse van zaken die noodig is, om na (naar) behooren te kunnen oordeelen wat gebruik van de gedane overdragte der posterijen deser

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 289