274 Het voorbeeld van ’s-Gravenhage werd onmiddellijk ge volgd door Alkmaar, Brielle, Delft, Edam, Enkhuizen, Gorkum, Gouda, Haarlem, Hoorn, Leiden, Medemblik, Monnikendam, Purmerend, Rotterdam, Schiedam en Schoonhoven, terwijl Amsterdam daartoe slechts besloot den 31 Aug. 1748. HET EERSTE „GENERALE POSTCOMPTOIR”, ENZ. provincie, die thans alle in den boezem van haar Ed Gr. Mog. gekomen zijn ten beste van ’s lands financiën en teffens ten beste van de correspondentie soo buiten als binnen ’s lands, gemaakt zal kunnen en behooren te worden, eenige heeren uit hun midden bij Z. Hoogh. te benoemen, en te authoriseeren om zich nauwkeurig te informeren op den aard, gelegenheid en toedracht van de voorsz. posterijen in ’t generaal, en van ieder van dien in ’t byzonder, mitsgaders op de directie en admi nistratie die daarover tot nu toe gehouden is met alle den gevolge en aankleve van dien en dat ten dien einde burgemeesters en regeerders van de respective steden, die de voorschr. overdrachte gedaan hebben, zullen worden verzocht en gelast, om dienaangaande aan voorschr. Gecommitteerden alle soodanige openinge, zoo monde ling als bij geschrift te geven als daartoe vereischt wordt of door gemelde heeren van hen gerequireerd zal worden; en als zij uit de kennisse die zij zelf daar van hebben of door de bezitters der posterijen zullen verkrijgen, sullen kunnen geven en specialijk mede exhibito van alle zoodanige concordaten, contracten, conventiën en andere documenten en papieren, als tot de voorsz. posterijen eenigzins zijn specteerende, alsmede specificatie van de jaarlijksche onkosten op iedere posterij gevallen, mits gaders opgave van hetgeen iedere posterije jaarlijksch zuiver en na aftrek van alle onkosten heeft gerendeerd, beide over de jaren 1738 tot 1747 incluis, ieder jaar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 290