277 Willem Kersseboom woonde töen op de kleine bierkade en Jacques le Jeune in de korte hoogstraat te ’s-Gravenhage. De eerste en ook 6 met 7, zoodat er, vijf postkantoren waren. HET EERSTE „GENERALE POSTCOMPTOIr”, ENZ. den Boetzelaer, Heer van Nieuw en Wigbold van der Does, Heer den Haag en daar wonende, en Mr. Cornells van Collen, en daar wonende, Mr. Hugo Rotterdam en daar wonende, Maart 1752 zóó ver gevorderd, dat op donderdag den 30sten dier maand de eerste vergadering kon plaats hebben. In deze wordt, om voortaan opzicht te nemen over de nieuw in te voeren administratie als Commissarissen aan gesteld, Jhr. Jacob van veen (reeds genoemd) van Noordwijk, beide voor Mr. Hendrik ter Smitten beide voor Amsterdam Cornets de Groot voor Rotterdam en Willem Kersseboom secretaris en Jacques le Jeune ont vanger der posterijen, beide te ’s-Gravenhage i). Ook dezen heeren zal het vooreerst aan geene werk zaamheden ontbroken hebben, want onder het departement der heeren van Nieuwveen en van Noordwijk, ons alleen bepalende bij ’s-Gravenhage, behoorden zeven verschil lende administraties of posterijen, verdeeld op vijf, later drie bureelen of kantoren i°. op Duitschland, Zwitserland, Italië, enz. 2°. op Utrecht, Overijsel, Friesland, Groningen, Drenthe, enz. 30. op Engeland en geheel Brittannië. 4°. op Brabant, Frankrijk, Spanje, enz. 50. op Hamburg. 6°. op de Binnenlandsche steden, die te Alphen wisselen, genaamd het Zuidhollandsche comptoir en op Zeeland. 7°. op Amsterdam en het geheele Noorderkwartier, tweede vormden één postkantoor, zoo zoo wij boven gezien hebben,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 293