279 Dit project tot directie of de verordening, waarnaar de werkzaamheden, die in het op te richten Generaal postcomptoir zullen uitgevoerd worden, waarin ook de HET EERSTE „GENERALE POSTCOMPTOIR”, ENZ. Vrijdag den u Juli 1753. „Is gelezen het project tot directie van het Gene raal Postcomptoir in den Hage, waarop gedelibereert sijnde, is goedgevonden en verstaan, het fonds (de inhoud) van dat project van directie te arresteeren, soo als gearresteert word bij deese, dog werden teffens versogt en geauctoriseert de Heeren v. d. Boet- selaar en van der Does, om met overleg van de Heer Raatpensionaris daaraen de noodige executie te geeven en soodanige verdere schikkinge te maken onder de commisen en het werk van yder te assig- neren, als sij sullen vinden te behooren, so na mogelijk conform aan haar Ed. Gr. Mog. resolutie van 9 Febr. 1753. Wijders werd geresolveert dat Jan Vcrvoort, commis van de Duitsche, Italiaanse en Gelderse posterijen sal weesen de iste Commis in het Generaal Postcomptoir en daar in hebben de vrije wooning. En sal enz.” die een project tot directie” (wij zeggen nu reglement of verordening) vervaardigden, om na oprichting van het algemeen postcomptoir te dienen tot leiddraad der in te voeren administratie, hare uitvoering en beheer. Althans we vinden in de notulen der Staten van Holland en Westfriesland van vrijdag n Juli 1753, dat het hun opgedragen project ter tafel aanwezig was en na deliberatie goedgekeurd en gearresteerd en de heeren Commissarissen volmacht verstrekt om met overleg met den Raadpensionaris aan den inhoud, zoo het daar lag, uitvoering te geven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 295