283 HET EERSTE „GENERALE POSTCOMPTOIR”, ENZ. depêches van Heeren Edel Groot Mogenden (Staten van Holland en Westfriesland) in conformiteit van de instructie der heeren Commissarissen met het wapen van Holland, hebbende ter rechter zijde de letter H en ter linker de letter P en onder den leeuw een posthoornvoorts te doen maken gelijke cachetten, doch als legende het rand schrift daaromheen, de namen der steden daar (waar) post kantoren zijn. Alles was nu gereed voor de uitvoering der nieuwe dienstregeling, die voor rekening van het gemeene land van Holland en Westfriesland zou aanvangen; het „Gene- rael postcomptoir” zou den 1 Juli 1752 voor den dienst en het publiek geopend worden. Geene aanduiding is gevonden waar het „Generael Postcomptoir” bij de opening op 1 Juli 1752 gevestigd was of zou zijnongetwijfeld zullen Commissarissen een huis hebben moeten huren, waar plaats in was, geschikt en ruim genoeg tot berging van het benoodigde materieel, de ambtenaren, enz. tot den tijd, dat zich eene gelegen heid zou voordoen om een gebouw in eigendom te ver krijgen; drie jaren later deed zich die gelegenheid voor, door, zoo we in ’t begin medegedeeld hebben den aankoop van het ruime pand (woonhuis, stal en koetshuis, drie stellig bij misschien naast elkander staande huizen) van de 84-jarige Mevrouw de Wede. Jacob van der Wayen, geb. Herbertina de Wit, die den iod“ Febr. 1755 plot seling kwam te sterven, staande en gelegen achter de groote kerk, midden in de kom der gemeente, aan de noordzijde van de straat „rond de groote kerk”, onge twijfeld op de plaats waar nu nog het Rijks post- en telegraafkantoor gevonden wordt, op den noordwestelijken hoek van de sedert een 15-tal jaren verlengde en ver- breede Prinsestraat en rond de groote kerk. Hiermede is echter de vraag waar het comptoir ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 299