HET KATHOLICISME, ENZ. 21 in genoemde kerk ook de maandelijksche aanbiddingsdag gehouden. 5. St. Aloysius-Vereeniging. Deze damesvereeniging, door wijlen den Eerw. Pater Frentrop opgericht in i860, stelt zich ten doel, arme huisgezinnen van onder- kleederen, beddegoed enz. te voorzien. Daarvoor betalen de werkende en de contribueerende leden ieder eene jaarlijksche contributie van ƒ5 en ontvangen deze waarde, volgens tarief der Vereeniging, terug in kleedingstukken, lakens, enz., om die naar eigen verkiezing uit te deelen, waaraan nog driemaal per jaar bons voor turf en eet waren worden toegevoegd. Eerste directrice was Mej. Judith Truffino. Aan dit doel was in de eerste jaren nog een ander doel verbonden, n.l., gelden voor arme scholen in te zamelen. De zelatricen der vereeniging gingen op ge regelde tijden rond om de giften daarvoor van de R.K. ingezetenen in ontvangst te nemen. Aan deze Vereeniging komt de eer toe, onder leiding van Pater Frentrop in 1861 het St. Aloysiusgesticht aan de Brouwersgracht tot stand gebracht en acht jaren lang ook de finantieele lasten daarvan gedragen te hebben. Dat deze stichting, gelijk reeds vroeger vermeld is, haar in 1869 te machtig werd en de last der scholen op krach tiger schouders moest worden overgebracht, getuigt voor den snellen bloei van dit liefdewerk en geeft te kennen, in welk een dringende behoefte het voorzag, welk een groote weldaad de Vereeniging daarmede, vooral aan de armen van ’s-Gravenhage, bewezen heeft. Na van het St. Aloysiusgesticht gescheiden te zijn bepaalde de Vereeniging zich tot haar eerste doel, de zorg voor arme huisgezinnen. Wel bleven de zelatricen voor arme scholen voortbestaan, doch niet meer als leden der St. Aloysius-Vereeniging. Bijzonderen lof ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 29