HET KATHOLICISME, ENZ. 22 dient hier de toenmalige directrice, Mevr, de Lange van Erk, die in 1869 gekozen, de groote moeilijkheden, waarin de Vereeniging destijds verkeerde met krachtig beleid en gunstig gevolg heeft bestreden en tot haar overlijden in 1882 met de leiding van dit liefdewerk belast is gebleven. Het bestuur vergadert iederen Dinsdagmorgen van 1012 uur om het vele naaiwerk gereed te maken, te knippen en te ordenen; dit wordt vervolgens uitgegeven aan arme naaisters, alsook aan de Eerw. Zusters van de Brouwersgracht voor de naaischolen. Behalve de werkende en contribueerende leden, te zamen 90 in getal, telt de vereeniging nog 26 eereleden, die, even als de andere, jaarlijksche contributie betalen, maar deze niet op bovengemelde wijze terug ontvangen. Die gelden worden door de Vereeniging gebruikt om hare liefde werken nog wat meer uit te breiden, kamerhuur te vol doen enz. De nu fungeerende directrice is Mej. Josina Smit. Als geestelijk Directeur, door Z. D. H. den Bisschop aan gesteld om de Vereeniging in bijzondere omstandigheden met zijne raadgeving ter zijde te staan, fungeert de Hoog- Eerw. Heer Mgr. Heyligers, Deken van ’s-Gravenhage. 6. Vereeniging ten behoeve van R.K. Militairen te ’s-Gravenhage. In Juni van het jaar 1866 had onder lei ding van den ZeerEerw. Heer J. J. Rioche, destijds Pastoor in de Oude Molstraat, de eerste bijeenkomst plaats ter bespreking van eene op te richten R. K. Militairen- Vereeniging. Deze zou ten doel hebben de R. K. militairen hier ter stede gelegenheid tot gepaste ontspanning en gezellig verkeer te geven en hen op die wijze te vrij waren tegen de gevaren, waaraan zij onder godsdienstig en zedelijk opzicht zijn blootgesteld. Het locaal dezer eerste bijeenkomst was een kleine gehuurde kamer aan de Torenstraat; tegenwoordig waren, behalve de ZeerEerw. Pastoor, de sergeanten J. J. Voets

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 30