285 ’s-Gravenhage, 1901. Fred. Caland. October November in- en uiterlijk wel eens eene kleine verandering ondergaan hebben i), doch de grootste zal wel geweest zijn in 1880 en bij de doortrekking van de Prinsestraat; een sieraad of monumentaal gebouw is het voor de hofstad echter nog niet geworden, doch wel reeds veel verfraaid door de nieuwe gevels enz. HET EERSTE „GENERALE POSTCOMPTOIr”, ENZ. Hoe het „Generaal posthuis” er in 1755 uitzag, daarvan bestaat geene teekening of schets’k zou echter durven zeggen, dat het uiterlijk eenige jaren zóó gebleven is, als het ten tijde yan den verkoop was, doordien in de notulen van Commis sarissen geene melding gemaakt wordt van eenige verandering van beteekenis,. zoo als van het generaal posthuis te Amster dam. Dewijl nu omstreeks 1775 de teekenaar Paulus Constantijn Lafargue het uiterlijke heeft vereeuwigd op zijne teekening van de noordzijde der groote kerk, waarvan eene verkleinde gravure voorkomt in ons orgaan, „Die Haghe”, Bijdragen en mededeelingen, ’s-Gravenhage, Mouton en Co., 1900, tegenover blz. 150, in het zoo belangrijke stuk „de Groote of St. Jacobs- kerk te ’s-Gravenhage”, door C. H. Peters, zoo kan men wel aannemen, dat het posthuis op die teekening voorkomt zooals het 20 jaren vroeger (1755) was. Het vertoont een breed dubbel huis van twee verdiepingen; aan de rechterzijde der deur heeft men vier en aan de linker zijde, het eigenlijk kantoor, twee ramen, waarboven een bord waarop men leest „algemeen postcomptoor” en op welks bovenrand een wapenschild prijkt met den Hollandschen leeuw.. Aan de buitenzijden dier twee ramen is een lantaarn aange bracht, doch noch bij die deur, noch bij of tusschen die ramen, waarvoor een houten hek is geplaatst, vindt men eenig spoor van brievenkassen of bussen, die denkelijk dan in den gang, de deur schijnt steeds open te staan, zullen gehangen hebben. Vóór het kantoor staat een aangekomen of op vertrek staand post paard, door den postrijder in zijn uniform, aan den toom gehouden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 301