289 T9 en haar ter uyt- HET EERSTE „GENERALE POSTCOMPTOIR”, ENZ. adviseeringe is, die brieven die aankomen te sorteeren en tot de uytgave of bestellinge te schikken, op dat sulks wanneer alles geboekt zal zijn, met de uyterste spoed en vigilantie soude kunnen werden volbragt, sullen malkanderen ook moeten visie laaten nemen van haare boeken, sonder daar' omtrent eenige agterhoudinge te gebruyken, gelijk meede van alle ontfangen en te schrijven brieven, welke eenige relatie tot haare correspondentie souden kunnen hebben en dieswegen niets doen als met onderlinge communicatie en overleg en naar bekomen ordres van Heeren Commissarissen in loco. En derhalve van alle voorkomende extraordinaire saaken, zal den eerste of oudste of den commis wiens departement het aangaat, zig aanstonds moeten adres- seeren aan gemelde heeren Commissarissen ordres immediatelijk moeten communiceeren en voer brengen. De oudste commis of die daartoe zal werden geordon- neert, zal goede sorge moeten draagen voor het sluijten van het comptoir en verantwoordelijk zijn voor alle onge makken, die bij faute van dien souden kunnen voorvallen. Sullen in ’t generaal onder den anderen moeten houden, een goede en geschikte harmonie, en ten dien eijnde agtervolgen de ordres van den oudste of eerste commis, dog zoo zoude vermeijnen dat dezelve eenig nadeel of confusie in ’t postweesen konde veroorzaaken, zal ’t zelve met alle bescheijdentheit moeten voordraagen, en ver- meenende dat geen genoegsaame regard op de remon- strantien genoomen werden zal yder commis in ’t geval zijnde zig aan de Heeren Commissarissen moeten adres- seeren. Alle onvermindert de particuliere instruction voor yder van hun in ’t byzonder gemaakt, welke dienen te blijven in haar geheel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 305