290 HET EERSTE „GENERALE POSTCOMPTOIR”, ENZ. Edog een tweede manier van beheeringe en directie sonde meede geintroduceert kunnen werden in dezer voegen. Namentlijk dat men vast stelle vaste boeken voor yder correspondentie of postcomptoiren soo die tans loopen en gedirigeert werden. Dat bij het vertrek of depecheerén van yder post, alle de commisen present sullen zijn, soo om de correspondentie kundig te werden als ook 01Y1 volkome kennisse te krijgen, weegens het te ontfangene franqueer geld en wijders het insluijten der zakken en paquetten te leeren formeeren, yder naar de plaatse van haare destinatie en vervolgens om de expeditie soo spoedig mogelijk te bevorderen. Dat vervolgens bij de aankomst der posten of maaien, alle de commisen meede present sullen dienen te weesen, wanneer den eenen de paquetten zal openen, het getal der brieven naar zien, of conform de adviseeringe is. Welke het paquet dan zal o vergeeven aan den commis van wiens departement het is, om deselve te cargeeren (belasten) conform het tarif of portlijst daar toe relatif. Een derde commis zal dat paquet dan te boek zetten in ’t postboek daar deselve toe hooren, ten bijweesen voor eerst van den commis wiens departement het is. Een vierde commis zal deese gecargeerde brieven in zijne respective wijken sorteeren, en ’t effens een losse notitie houden van haar generaal beloop, met denotatie van het getal van een gelijke post. Den vijfden commis zal immediaat daar uijt sorteeren en bijeen brengen de brieven voor Hooge Collegien en voor haar Koninklijke Hoogheid en derzelver Hofhouding, eh die terstond aan een bestelder, daartoe te dispicieeren overgeeven en daar van een specifique notitie houden ten eijnde die op de notitie waarop de Hooge Collegien en Haar Kon. Hoogheid werden gecrediteert, te kunnen worden geboekt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 306