23 HET KATHOLICISME, ENZ. en H. C. van Oij, benevens een zevental mindere militairen. Sergeant Voets werd kort daarop tot prefect benoemd, terwijl Pastoor Rioche in den eersten tijd als Directeur of President bleef fungeeren. De Vereeniging bleek levens vatbaarheid te bezitten, want reeds aan de tweede opdracht, die den 23™ Juli 1867 plaats had, werd door 100 mili tairen deelgenomen. Toen de Vereeniging voor goed gevestigd was, droeg Pastoor Rioche het directeurschap over aan een zijner kapelaans, den Eerw. Heer A. R. G. Feijen. Plet gestadig toenemend ledental was intusschen reeds naar een ruimer lokaal in de Veenlaan verhuisd. Ook die plaats van bijeen komst werd later verwisseld voor een ander in deAnnastr. De Eerw. Heer Feijen werd in 1875 tot Pastoor van Middelharnis benoemd en als directeur der Vereeniging opgevolgd door den Eerw. Heer A. J. Callier, die echter kort daarop, nog in hetzelfde jaar, benoemd werd tot professor aan het Seminarie Hageveld. Daarmede ging het directeurschap over op den Eerw. Heer H. E. Moormans. Deze, inziende, dat het gestadig verhuizen nadeelig werkte op den bloei der Vereeniging, wist het, gesteund door liefdadige medewerking, zoover te brengen, dat in de Juffrouw-Idastraat een eigen huis werd aangekocht voor f 7500. Dit gebouw werd behoorlijk ingericht en in 1880 door de Vereeniging in gebruik genomen. Zijn verdere zorg was voor de Vereeniging rechts persoonlijkheid te verkrijgen. Deze kon echter aan mili tairen, wijl zij geen vaste woonplaats hebben, niet gegeven worden, en daarom werd er door bemoeiing van den Eerw. directeur een burger-vereeniging opgericht onder den naam van „Vereeniging ten behoeve van R. K. Militairen te ’s-Gravenhage.” De directeur benoemde eenen Raad van Bestuur, be staande uit de Heeren G. A. Belderbos, L. K. Leijen-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 31