295 DE HAAGSCI-IE NOTARISSEN. Handboek der Notarissen door P. Mabé en G. de Vries, dl. I. p. 5. -) Dr. R. Schröder. Lehrbuch der Deutschen Rechtsgeschichte 1889. p. 138, 472 e. v. en abten hielden er hunne op na. Dezen was opgedragen en privilegies op te teekenen en uiterste wilsbeschikkingen in geschrift te brengen, van koning Karel de Kale van 11 Oct. Naast de wereldlijke notarissen komen ook geestelijke functionarissen voor, die hun aanstelling van den Paus ontvingen. Bij de hoofdkerk te Rome was een geheel collegium nota- riorum aangesteld, aan welks hóófd een Primicerius stond. De instelling der tabelliones heeft op de ontwikkeling van het notariaat in ons land grooten invloed uitgeoefend. Na den val van het Westersch Romeinsche rijk heeft deze instelling zich in verschillende gedeelten van Italië in stand gehouden, terwijl de naam notarius meer en meer in gebruik kwam. Karei de Groote schijnt het notariaat in zijn rijk te hebben ingevoerd. Door hem werd in zijn Capitulaire van het jaar 803 aan zijne Missi Dominici de uitdrukke lijke last gegeven om overal ten dienste der ingezetenen notarissen aan te stellen. De opkomst van het notariaat hier te lande dagteekent van veel later tijd. Wij hebben onze openbare notarissen ontleend aan het Duitsche Rijk. De ambtenarendie wij in middeneeuwsche oor konden met den naam van notaris vinden aangeduid, waren geen openbare ambtenaren, maar klerken, meeren- deels geestelijken, onder den Kanselier staande, in dienst van den vorst of graaf. 2) Ook Pausen, bisschoppen bijzondere notarissen gesloten verbintenissen giften en Een oorkonde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 311