296 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. e. V. afd. Verslagen Graaf Dirk VII voor de inwoners Februari 1200 is opgemaakt door 864, waarbij hij de kerk van St. Bavo te Gent in hare bezittingen bevestigt, is onderteekend door Hilleboldus, notarius. T) Een privilegie van van Dordrecht van notaris Witt 2). Notarissen, die door het Hoofd van den Staat of van zijnentwege ten behoeve der ingezetenen zijn aangesteld vindt men volgens Mabillon 3) in Frankrijk niet vóór 1270. In dat Rijk zijn zij het eerst benoemd door Lodewijk den Heilige. De eerste keizerlijke notaris die in het bisdom Utrecht gevonden wordt is Erembertus Heinricus de Trajecto in 1297 Voor dien tijd hebben waarschijnlijk alleen slechts de notarissen van de bisschoppen van Utrecht ook voor par ticulieren acten gepasseerd Onder de charters van de abdij Leeuwenhorst komt een notarieele bekrachtiging voor op een acte van Dirk van Westende, kanunnik van St. Marie te Utrecht, door Gerard Dirksz. van Renen, openbaar keizerlijk notaris, 10 September 1300, die aan het slot der acte schrijft: 1) Van den Bergh. Oorkondenboek dl. I n°. 18. Zie voor verdere voorbeelden van der Schelling, p. 49 2) Van den Bergh. Oorkondenboek dl.I n°. 181. :i) De re diplomatica. Parijs 1709. 4) Chronologische lijst van eenige notarissen, op openbaar gezag aangesteld in het Sticht van Utrecht, voorkomende van 12971606, samengesteld door Mr. L. J. Nepveu tot Ameyde. Jaarboeken voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving, dl. VI. p. 113. 6) Mr. J. Nanninga Uitterdijk. De notarissen in Overijssel tot de 17e eeuw. Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis. 2e afd. Verslagen en mededeelingen 12e st. p. 45.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 312