DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 302 van het plakkaat J) 3e Memoriaal Mr. Arnoult Sandelijn fol. 90. Groot Plakkaatboek dl II p. 1382. 2) In dit register staan de notarissen, die in de verschillende plaatsen in Holland en Zeeland zijn aangesteld, in chrono logische volgorde ingeschreven. Daar het eerste gedeelte tot 1550 vrij slecht geschreven is en er geen index op dit register bestaat, is het onderzoek naar een bepaald persoon niet ge- makkelijk. Dit vooral heeft mij doen besluiten de namen van de Haagsche notarissen hier te publiceeren. -door een der raadsheeren van het Hof worden geëxami neerd en beëedigd. Was dit geschied dan werd zijn naam in een daarvoor bestemd register ter Griffie van het Hof ingeschreven. De notarissen kwamen dus rechtstreeks te staan onder het gezag van het Hof van Holland. Verder werd nog in dit, voor het notariaat zoo be langrijke, plakkaat bepaald, dat de acten van notarissen die niet op deze wijze hunne aanstelling hadden ver kregen niet van kracht zouden zijn x). Daar het register waarin de namen van de aldus gead mitteerde notarissen werden ingeschreven in het archief van dit college bewaard is gebleven, kunnen wij nauw keurig nagaan, welke personen achtereenvolgens de praktijk in den Haag hebben uitgeoefend -). Dat de fouten, die het notariaat aankleefden, door dit plakkaat niet in eens uit den weg werden geruimd spreekt van zelf. Vele notarissen, die reeds gevestigd waren, bleven rustig hun praktijk op den ouden voet uitoefenen, zonder zich door het Hof te laten examineeren en inschrijven. De Hollander is van natuur conservatief. Zoo was het o. a. gegaan in Leiden. De notarissen, die na de afkondiging

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 318