24 HET KATHOLICISME, ENZ. dekker, Th. J. H. Maas en G. W. Suidgeestde statuten werden samengesteld en bij Koninklijk Besluit van 30 Aug. 1873 goedgekeurd. Tevens werd voor de militairen, die de Vereeniging bezoeken, een huishoudelijk reglement vastgesteld. De Eerw. Heer Moormans vertrok in 1882 als mission- naris naar Amerika en de Eerw. Heer F. A. Willenborg volgde hem op als directeur der Vereeniging. Nog altoos liet de localiteit der bijeenkomsten te wen- schen over. Het huis in de Juffrouw-Idastraat was wel zooveel mogelijk voor de behoeften der Vereeniging in gericht, maar niet van den aanvang af daarvoor gebouwd. De inrichting bleef dus gebrekkig; men moest zich be helpen. Aan dit bezwaar kwam in 1889 voor goed een einde. Toen werd de Vereeniging door aankoop eige nares van een perceel bouwgrond aan de Bazarlaan, groot genoeg om daarop een ruim en doelmatig gebouw op te trekken, dat aan de hoogste eischen voldoening kon geven. Den 29™ April 1890 werd het voltooide gebouw met kapel, recreatiezaal, bestuurskamer, conciërgewoning, enz. plechtig door Mgr. Heijligers ingezegend en op feestelijke wijze geopend. Alleen de benedenlocalen worden door de Vereeniging gebruikt; de bovenverdiepingen als woon huizen verhuurd. De Eerw. directeur Willenborg vroeg en verkreeg in 1893 eervol ontslag; tot zijn opvolger werd benoemd de Eerw. Heer J. H. Theijs. Deze ontving den ien Juni 1900 zijne benoeming tot Pastoor te Rijp en werd als direc teur opgevolgd door den Eerw. Heer J. Th. Boonekamp. In Augustus 1899 viel der Vereeniging eene groote onderscheiding te beurt. Het behaagde H. M. onze ge ëerbiedigde Koningin den Eerw. Heer Theijs, directeur der Vereeniging, te benoemen tot Ridder in de Orde van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 32