DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 305 1) 3de Memoriaal Mr. Johan de Jonge p. 25 vs. en 26. Groot Plakkaatboek dl. V p. 318 en 319. 2) Deze brieven van voorschrijving werden ook wel verleend door andere autoriteiten. Hartman Adriaensz. jegenwoirdich secretaris ende school meester op Honselaersdijck werd admissie verleend op „nomi natie ende recommandatie van den advys van de gemeene broederen der gemeenten binnen Naeltwijck enz. 21 Maart 1572. Dirck Boot notaris te ’s-Gravenhage op recommandatie van de Hoofdingelanden van de Sype. Pieter van der Capellen, notaris alhier „deur nominatie ende recommandatie van den Deken ende Capitularen van Sinte Mariën Palayse upt Hoff alhier”, enz. enz. Een enkele maal geschiedde de benoeming op recomman datie van een particulier persoon. Dit was het geval met 20 gelooften ofte contracten, allienatien, testamenten ofte lesten wille van persoonen hen onbekent, ten zij dat de getuygen gestelt in de voersz. obligatien oft andere acten voerscreven, luyden van eeren, weerdich van geloove bekent zijn den voirnoemden notarissen, ende dat sij affirmeren dat de persoonen zulck zijn als .zij hen bapti- seren ende noemen enz.” In art. XV werd hen nog op peyne van „arbitralycken gecorrigeert te worden” gelast „de plaetse van de domi- cillie ofte woonstede van de persoonen, die eenige acte voer hen passeren in hun instrument te insereren.” Deze bepalingen zijn voor de i6de eeuw vrijwel on veranderd geldend gebleven. Indien men dus door den Keizer of Paus of in hun naam door een Comes Palatinus of Protonotarius tot notaris was benoemd en men wilde het notariaat in de provincie Holland, Zeeland of Westfriesland uitoefenen, moest men in de allereerste plaats trachten brieven van voorschrijving te verkrijgen van het gerecht van de plaats waar men zich wilde vestigen 2). Zie de acte van voor-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 323