3o6 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. den Haag voor Lenert onse brieven van creatie t’admitteren tot d’exercitie van na goede examinatie op de acte van schrijving van het gerecht van Ketting. Bijlage A. pag. 378. Deze acte benevens de acte van aanstelling legde men over aan het Hof van Holland. Het Hof deed onderzoek, liet den candidaat door een zijner commissarissen examineeren en indien hij bekwaam bevonden werd, werd hem, zoo we gezien hebben, door den President of door een van de Raden de eed afge nomen en acte van admissie verleend. De eed bestond oorspronkelijk uit 8 artikelen. In 1528 werd er een artikel tusschengevoegd. Bijlage B. pag. 379. Later werd deze eed tot 15 artikels uitgebreid, terwijl zij natuurlijk na de hervorming wijziging onderging; x) na 1572 moesten de notarissen bovendien nog den eed van „getrouwicheit” afleggen. 2) Gerart Haechdooren Andriesz. secretaris van ’t Oosteinde van Vlieland die 23 Sept. 1600 door het Hof als notaris geadmit teerd werd te Vlieland „opte creatie ende recommandatie van eenen doctor Palidanus, medicus der stede van Eynchuysen”. Er werd evenwel bijgevoegd dat dit geschiedde „zonder te trekken in consequentie”. Register der notarissen. 1) Bijlage A, pag. 380. 2) Missive van de Staten van Holland aan het Hof. Alsoo wij omme seeckere goede consideration tot dienste van den Lande geordonneert hebben, dat egeene notarissen binnen nochte buyten den steden in den Lande van Hollant ende West-Vrieslandt, haerluyder ampt van notarisschap sullen exerceren nochte bedienen, ten zij bij dieselve d’abjuratie van den Coninck van Spaengien ende den behoorlijcken eedt sal zijn gedaen; ende ten eynde voortaen de voorss. ordre binnen den voornomden Lande van Hollandt ende West-Vrieslant eenpaerlijck ten meesten dienste van den Lande mach worden onderhouden, sullen UweE. gelieven voortaen egeene notarissen op cr.cc brieven var. -- --- J>-- - dien, ten sij deselve

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 324