312 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. Mr. o. van i) Frans Coornbert was mede begrepen in de sententie van bannissement en confiscatie van goederen, welke tegen 135 personen, die voortvluchtig waren uit Amsterdam, op naam van Alva den isten Sept. 1568 was uitgesproken. Hij was een broer van den bekenden Dirck Coornhert, die 13 November 1561 commissie als notaris ontving te Haarlem. Marcus, Sententies van Hertog Alva, p. 123. Zie Van der Schelling, p. 117. e.v. CommelijnBeschrijving van Amsterdam, dl. II hoofdst. 14, p. 970. 3) v. d. Schelling, p. 169. teerd, welke admissie in 1555 door den Secreten Raad nog was geapprobeerd” en Frans Volkaertsz. Coornhert „die door den Secreten Raad was geadmitteerd en het notariaat reeds 3 jaren te Amsterdam had uitgeoefend zonder dat eenige actens voor hem gepasseerd „invail- label” waren verklaard,” verzochten bij request aan koning Philips II dat de voorsz. publicatie door zijne Majesteit mocht worden te niet gedaan. Op dit request werd door den Secreten Raad bij besluit van 22 Juni 1566 goedgunstig beschikt. 2) Hieruit blijkt dus dat de Secrete Raad aan personen, die bij hem of bij den Grooten Raad waren geadmitteerd, het recht verleende overal in Holland hun functie uit te oefenen. Het komt ook voor, zooals bij notaris Bisschop is ge bleken, dat de Hooge Raad van Mechelen admissie en de Secrete Raad approbatie verleende. Somtijds werd in de acte van aanstelling, wanneer die door den Secreten Raad werd verleend, uitdrukkelijk be paald dat de benoemde notaris den eed zal moeten af leggen in handen van den President van het Hof van Holland. Dit was o. a. het geval bij de aanstelling Cornelis Hameroede in 1561. 3) Jan van der Muelen, geboren te Gent, klerk van den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 330