3i6 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. secretarisschap „aen zijnen verschenen pacht eenige gratie ende quyt- scheldinge” te willen doen x) „overmits desen turbulenten ende uproerigen tijt ende deur ’t verloepen ende vertrecken van veele inwoenders van den Haege nyet veel voer recht gedaen en werdt ende weynich brieven gemaickt worden, zulcx dat hij suppliant in de plaetse van dat hij plach te ontfangen up eenen Schouten rechtdach XII ofte XV stuvers, althans nyet meer en ontfanckt dan 4, 5 ofte 6 stuvers ende dickwils nyet eenen stuver, ende dat meede de meenichvuldicheijt van den notaryssen, die dagelijcx geadmitteert worden (tot grooten achterdeele van den voorss. suppliant) ’t officie van secretarisschap zeer ver- argert ende vergaen is”. 2) De notarissen deden eveneens concurrentie aan den Griffier van het Hof. Om hiertegen te waken nam het Hof den 8sten Juli 1578 de volgende resolutie: „Alzoe die notarissen alhier in den Haege wonende daegelicx auctentiseren veel ende diversche copiën ende voer hem mede gepasseert worden veel stipulation, pro curation, appellation ende andere acten, die men in de Griffe behoert ofte soude moegen gedaen, al in preju dicie van den griffier van den voorss. Hove ende eens- Het secretariaat van de stad werd toen als zooveel andere baantjes aan den meestbiedende verpacht. -) Register der Appointementen 31 December 1568 p. 96. Een dergelijke klacht deed de Secretaris van Delft in 1604: „Upte requeste van Jacob Adriaensz. Groenhout, secretaris deser stadt is geappostilleert dat alsoe deur de menichfuldicheyt van de notarissen, wesende omtrent 20 in getale binnen deser stadt, het incomen deser stadtssecretarie zeer vermindert ende aff'neempt, dat oock deene notaris den ander tbroot ute mont neempt, men van nu voortaen tgetal van deselven zal laeten versterven tot op twaelff persoonen, sulcx dat men boven het voorsseyde getal van twaelfven niemant eenige brieven van nominatie tot het notarisampt zal verleenen etc.” Camerbouck van Delft 29 Maart 1604. Rijksarchief.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 334