DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 319 der Capella voerde den weidschen publicus sacris apostolica et imperiali auctori- venerabilium dominorum decani et capituli De Staten konden zich met dit advies volkomen ver- eenigen en namen in dien geest den i4deri December d. a. v. een besluit. Resolution van de Staten van Holland p. 541. iste Memoriaal Mr. Johan de Regtere. fol. 142 vs. 2) „Dese ses notaryssen als genomineert bij die van den Hage, gesien huere testimoniaelen, zijn bij den Hove van Hollant geadmitteert ende hebben huere eedt gedaen in handen van mijn heere die president opten 24^™ dach van Octobri anno XVc XXV”. Ingevolge het plakkaat van Keizer Karel van 21 Maart 1524 werden den 24®" October van dat jaar door het Hof de navolgende zes personen te ’s-Gravenhage als notaris toegelaten Mr. Adriaan Zuijermont, Mr. Marcelis van Alendorp, Mr. Cornells van der Capella, Mr. Willem Deijm, priester en pastoor van ’t Hof, Mr. Joest Corvinck, „priester, pater ende confessoer van de convente van St. Marie in Galeleen” op ’t Spui en heer Anthonis Egbertz., priester provisor en deken van Delfland. 2) In Januari van het volgende jaar kwamen er nog twee bij: heer Frans Gerbrantsz., onder-pastoor en heer Jan de Feuron, priester en koster van de kapel op ’t Hof. Deze personen waren bijna allen reeds als notaris te ’s-Gravenhage gevestigd. Mr. Cornells van titel van tatibus ac

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 337