DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 321 21 in den Haag 5 J) en in Leiden 4 notarissen toegelaten. De personen, die in de eerste helft der i6de eeuw het notariaat hebben uitgeoefend, kunnen voor het groot ste gedeelte onder twee catagorieën worden gebracht geestelijken en gemeente-secretarissen. 3) Zij toch waren uit den aard der zaak de meest aan gewezen personen. Van oudsher waren de notarissen meerendeels geeste lijken, daar zij de weinigen waren die voldoende kennis van het Latijn bezaten en zich met schrijfwerk bezig hielden. Bovendien hielden de meeste kloosters, kapittels en geestelijke districten er een eigen notaris op na. 4) J) Mr. Gijsbrecht Dircks. Mr. Andries Jacobsz. van Naerden. Jan Cort, secretaryss van der stede. Heer Reyer Lourysz. Deze is ontfangen XXIX -Octobris anno XXV ende die ander dair te voiren, naevolgende cedulle die sij daer ofl' hebben. Mr. Frans van Delft 21 September 1526. 2) Jan Claesz. de Claech n Januari 1525 (1526). Mr. Symon van Assert, pensionaris van Leiden 13 Mei 1526. Heer Isaack Alewijnsz. presbiter „doer nominatie ende requi- sitis van ’t Capittel van Sinte Pancraes tot Leyden geadmit- teert binnen Leijden ende in Rijnlandt 13 Juli 1526. 3) Te Opdam werd den i8tl<;n Maart 1565 Michiel Pietersz. van Veenhuysen, die reeds de waardigheid van pastoor en secretaris in zich vereenigde bovendien nog tot notaris benoemd. Hugo de Bloot filius Theoderici, clericus Trajectensis diocesis, publicus sacra imperial! auctoritate ac venerabilis domini provisoris et decani jurisdictionis Delflandie notarius juratus. Mr. Lenaert de Haccuria notaris der geestelijke jurisdictie van Zuid Beveland, wordt op zijn verzoek geadmitteerd tot „d’exercitie van die te Remmerswaal” 5 Juli 1569. 5de Memoriaal Mr. Bartholt Ernst fol. 48.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 339