25 HET KATHOLICISME ENZ. Oranje-Nassau. Aan den prefect J. P. Wolters werd de zilveren medaille dier Orde toegekend. Het aantal militairen, die lid zijn der Vereeniging bedraagt heden omstreeks 160. Het gebouw in de Bazar- laan, waar zij gelegenheid vinden tot biljart- en kaartspel en andere uitspanningen, is dagelijks van 41/2 uur en des Zondags van ii/2 uur af voor hen geopend. Des Zondags en ook een of tweemaal door de week bevindt de Eerw. Directeur zich eenigen tijd in hun midden, spreekt bij sommige gelegenheden een woord van op wekking en houdt zich verder op vriendschappelijke wijze met hen bezig. Dagelijks verrichten de militairen, die aanwezig zijn, in de kapel van het gebouw hun gemeenschappelijk avondgebed. 7. De St. Jozefs Gezellen-Vereeniging. Deze heeft het heil van jeugdige handwerkslieden ten doel; zij tracht hen door godsdienstige leiding en gepaste uitspanning te behoeden voor bederf en onzedelijkheid en beijvert zich tevens de jeugdige gezellen door onderricht in hun vak te bekwamen, hun spaarzaamheid te leeren, en zoo den weg te openen om vooruit te komen. In 1870 is deze Vereeniging hier ter stede opgericht door den Eerw. Pater W. Verniel, destijds kapelaan aan de parochie van de HH. Antonius en Lodewijk. Den jsten van dat jaar had de eerste bijeenkomst plaats in een gehuurde kamer op den hoek van de Vos in Tuin en Jagerstraat. Daar dit locaal spoedig geen ruimte genoeg meer aan bood, werd de Vereeniging overgeplaatst naar een zaaltje aan het Smidswater. Daar vonden de gezellen gelegen heid zich te bekwamen in de vakken van het lager onder wijs, in het Fransch, in het ornament- en bouwkundig teekenen, en werd op 1 Juli 1871 eene spaarkas ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 33