26 HET KATHOLICISME, ENZ. opend, die zich thans in zeer bloeienden toestand bevindt. De verdienstelijke stichter overleed den ioden Februari 1875 en werd als president opgevolgd door den Eerw. Pater A. J. Bengvoort, onder wiens bestuur de steeds toenemende bloei der Vereeniging dringende behoefte deed ontstaan aan ruimer localen. Een stoute stap moest gewaagd worden en zoo kocht men aan den Zuid-Oost Buitensingel een groot huis, n°. 150, vroeger een koffie huis, genaamd „Het Hof van Pruissen.” Daarvan werd het bovenhuis verhuurd, de benedenlocalen bestemd tot woning voor den concierge, leskamers, enz., terwijl de bij het huis behoorende timmermanswerkplaats werd ingericht tot ver gaderzaal der gezellen. Ook richtte men toen eene har monie, een liedertafel en een rederijkerskamer op, om de leden bij feestelijke gelegenheden door muziek, voor dracht en tooneelvoorstelling aangenaam bezig te houden. Nog mocht het Pater Bengvoort gelukken in 1878 een stuk grond aan te koopen in de Maasstraat, groot 273 centiaren, grenzende aan den tuin der Vereeniging. Deze aankoop geschiedde met het vooruitzicht daar later een nieuw gebouw te stichten. In 1883, onder het bestuur van den Eerw. Directeur M. Stevens, maakte de onherstelbare bouwvalligheid van het vergaderlocaal dien bouw noodzakelijk. Aan den Haagschen architect W. B. Liefland werd plan en leiding van het werk opgedragen en den 22sten Sept. 1884 kon het voltooide gebouw ingezegend en voor de gezellen geopend worden. Intusschen was de Eerw. Directeur Stevens na eene kortstondige ongesteldheid overleden en opgevolgd door den Eerw. pater C. J. van Zuijlen. In laatstgenoemd jaar stichtte de Vereeniging ook een Ziekenfonds, waaruit den gezellen, bij ziekte, gedurende 26 weken ƒ6.- per week wordt uitgekeerd en aan hunne erven, bij overlijden45. voor begrafenis en/ 5.—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 34