324 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. Commissie 4 April 1559. -) Commissie 3 Mei 1589. a) Commissie 15 Januari 1568 (1569). 4) Commissie 15 Juli 1586. t) Ars notariatus door Jac. Thuys, notaris te Antwerpen, 1628 uitg. Amsterdam 2<ie dr. 1654. p. 3 e. v. Universiteits bibliotheek te Leiden. Bij het lezen van de namen van al die vogeltjes van diverse pluimage, die het notariaat hebben uitgeoefend, vraagt men zich af welke de eischen waren, die aan een notaris werden gesteld. Hoewel wij hierop geen afdoend antwoord kunnen geven, meenen wij toch met zekerheid te kunnen ver zekeren dat zij niet buitensporig hoog zijn geweest. In een werkje over het notariaat uit het begin der 17® eeuw 5) zegt de schrijver ons: wie het notarisambt Zoo werd Jan Bourchet (of Boursset), „secretaris van Jhr. Dirck Snoy [Diederik Sonoy, gouverneur van Noord- holland] den 7™ Juli 1574 notaris te Enkhuizen en den i7en Januari d. a. v. ook te Alkmaar. Andries van Aesche, secretaris van den heer van Fontes, vice-admiraal van der zee, werd notaris te Veere. r) Geen betrekking scheen met het ambt van notaris onvereenigbaar. Claes Pietersz., castalain van ’t gemeen landtshuys te Petten, zag zich eveneens tot notaris benoemd. 2) Jacob van Reijnsberch, „jegenwoordich thollenaer ofte collecteur van den tholle opte Vaert anders Vreeswijck genaempt,” werd notaris te Vianen. 3) Daar tegenover staat dat Mr. Jan Claesz. Buyes, doctor in de rechten, eveneens het ambt van notaris begeerlijk vond. 4)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 342