328 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. enz. x) aan Burgemeesters en Schepenen van Leiden bevelen Dirck Pietersz van Egmondt als notaris aan „als van jongs aen hem metter penne geoeffent ende tot noch toe ge- stadich in dienste van Salomon van der Wuerdt, zijnen oom, (die wel een van de geschicste, bequaemste ende ervarenste onser notarysen es) geweest zijnde, gequalifi- ceert, nut ende bequaem zij, geitje Uwer Edele doende denzelven onderzoucken zullen mogen bevinden, 't Gere’cht van Middelburg beveelt Melchior Caen „inwonende poorter, van goede gequalificeerde ouders ende hem oick burgerlijck ende eerbaerlijck dragende/’ 2) In Leiden schijnt in 1586 geen enkel notaris geweest de vreemde lieden, die deselve onse stede sijn frequenterende, omme aldaer te trafyckeeren off yet anders te doen oft handelen hebben, een openbaer notarium bij den Hove van Hollant gead- mitteert tot d’exercitie in onsen voorss. stede te wonen, naer- dien wij ghenen notarium in onse selve stede tegenwoordichlijck hebben wonende, uytgesondert Willem Luytenss. onsen secre taris, diewelcke wel sijn officie van ’t secretarisschap te bedienen genoechsaem geoccupeert is, ende daerom tot an dere exercitiën te minder mach vaceeren”. Missiven en requesten aan het Hof 14 Januari 1584 (1585). J) Missiven en requesten aan het Hof 19 Mei 1584. 2) Als voren 18 Juni 1584. Nog vond ik een aanbeveling van: Burgemeester en Regeerders van Amsterdam, d.d. 15 Januari 1596, verzoekende Hercules Fallet, zoon van Gedeon Fallet, secretaris dier stad, te willen admitteeren „vermits de kennisse die wij hebben van zijne nutheyt ende bequaemheyt als van jongs op ter penne ende in de practycque geoeffent geweest zijnde”, en van Burge meesters en Regeerders van Gouda voor Jan Florisz. de Jager, substituut van den secretaris d.d. 20 Juli 1595 „also ons bekendt is de experientie bij hem vercregen duer dyen hij nu lange jaren, soe in sijn voorss. bedieninge als daer te voren, geoeffent is geweest, midsgaders hoe hij hem altijdt gedragen heeft ende dat hij wel gestudeert heeft in bonis literis enz.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 346