27 HET KATHOLICISME, ENZ. van 1870 1875. 1875-1879. 1879— 1882. 1882 1884. 1884— 1890. 1890 1894. 1894- 1895. 1894-1895. voor H. Missen. De toestand van dit ziekenfonds is thans even als die van de spaarkas, zeer gunstig. Het nieuwe gebouw in de Maasstraat bevat o. a. een groote vergaderzaal voor ruim 400 personen, tooneel- en kleedkamer, teekenzalen, enz. Behalve dit gebouw bezit de Vereeniging ook nog eenige andere vaste goederen. Zoo maakte zij in 1890 gebruik van de gelegenheid om het zoogenaamde Buitenhofje aan te koopen. Een gedeelte daarvan werd benuttigd om den tuin te vergrootentevens werd er een vergaderzaal voor de Commissarissen ge bouwd en wat er overbleef, wordt als arbeiderswoningen verhuurd. De Vereeniging bestaat thans uit omstreeks 325 leden. Om als gezel aangenomen te worden moet iemand min stens 17 en mag hoogstens 26 jaar oud zijn. Aan het hoofd staat de president, bijgestaan door een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De president is altoos een R. K. priester en als zoodanig fungeert thans de Eerw. pater S. A. J. Gilissen. De gezellen kunnen geen lid van het Bestuur zijn. Van den aanvang af hebben de volgende presidenten elkander opgevolgd: W. Verniel A. J. Bengvoort D. A. van Es M. Stevens C. A. van Zuijlen P. A. F. Roijakkers H. P. J. Sanders J. A. J. Pluijmaekers S. J. A. Gilissen sedert 1901. Het gebouw in de Maasstraat is iederen avond van 5 uur af voor de gezellen geopend. Jaarlijks houdt de Ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 35