DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 332 1566 „tot sijn lossinge” 200 Car. en 9 gulden van overlijden van heer Toen dit onheil, waarschijnlijk door een ander pelgrim uit zijn gezelschap, die had weten te ontkomen, in den Haag bekend was geworden, trachtten zijn vrienden Joachim van Mierop, Cornelis van der Heijden, bode van den Haag en heer Huijch Jansz., priester en memorie- meester van de Parochie of St. Jacobskerk, geld bij elkaar te krijgen voor losgeld. Zij namen o. a. in gulden op van Baertgen Jacobsdr. Kathrijn Andriesd1'. waarvoor haar na Jan een jaarlijksche rente van 15 stuivers zou worden uitbetaald. De brave man heeft evenwel van dit losgeld niet ge profiteerd, want voor het geld hem uit zijn gevangenis kon verlossen was hij reeds in Rodes i) in Barbarien ofte Turckiën” overleden. 2) Een ander notaris, die eerst op het einde der i6e eeuw in functie trad, had niet zoo'n zachtzinnige natuur. Wij hebben hier het oog op Johan Reijnbout Danckaertsz., die, geboren te Brussel, evenals zoovelen zijner landge- nooten naar de noordelijke provinciën was uitgeweken. Klein 1) Rhodus, Turksch eiland aan de z. w. kust van Azië. Eertijds hoofdzetel der Johanniter Ridders. s) Transportboek van den Haag 1571 fol. 106. 3) Dezen uitgewekenen was het Hof in den regel gunstig gezind. „Phillips van Cortewille licentiaet in den rechten ende ge- promoveert tot Dolen” zich „langen tijt geoeftënt ende geem- ploijeert hebbende in thgoria et praxi” werd op zijn verzoek „omme zijn kost eerbeken te winnen met sijn huysvrou, duerende sijn ballinschap uyt Vlaenderen, plaetse sijnder geboorten, en op recommandatie van Burgemeester en Schepe nen van Veere”, geadmitteert tot d’exercitie van’t notarisschap omme ’f zelve te moegen exerceren ende bedienen over all in de Vereenichde provintien (Holland, Zeeland en West-friesland) 23 Maart 1589.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 350