DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 333 Eerst had hij den kost gevonden als secretaris van den generaal John Norrits, dien hij r o jaren had gediend. Het reizen en trekken moede en om beter in het onderhoud van zijn „huysfrouw ende zes cleyne kinderen” te kunnen voorzien, had hij in 1592 het Hof verzocht om te mogen bedienen „d’officie van openbaer notaris oft tabellioen”. Dit verzoek werd hem toegestaan. Hij vestigde zich in de Poten en verkreeg van de Rekenkamer toestemming om aan de zuidzijde van het Binnenhof op zijn kosten een comptoir te doen opmaecken, alleenlijck van de lengte van 14 ofte 16 voeten neffens den nieuwen winckel van den goutsmit. Dezelfde vergunning werd 7 October 1591 op recommandatie van Schout en Burgemeesters van Nieuwervaart verleend aan „Mr. Guillaume de Vos licentiaet in de rechten”, die „volgende sijne briefven van promotie up den 15^11 Aprilis 1569 notarius imperialis gecreert is geweest ende oock ter exercitie van dien geadmitteert up den 18 derselver maendt bij mijn Edele Heeren van den Raede in Vlaenderen naer uutwijsen die principale briefven daervan sijnde. In zijn request aan het Hof verklaart hij nog „tot goeder naem en faem” bekend te staan en „uyt den lande van Vlaen deren (plaetse zijnde geboorte) religionis causa gevlucht” te zijn, „hem errewaerts over getransporteert” hebbende, en ver latende ende abandonnerende alle sijne schoone goederen”. 3de Memoriaal Mr. Pieter Hanneman fol. 16 en 239. 1) 4d= Boek van de Appointementen van de Rekenkamer 1592 fol. 203 vs. 2de Memoriaal van allerhande zaken fol. 345. In 1600 had hij zich nogmaals in een request tot de Rekenkamer gewend, zich beklagende „dat het dack van zijn comptoir, staende alhyer op ’t Binnenhoff, seer ondicht is, veroorsaeckende dat hij in ’t selve bij slachregen ende onweder hem qualycken kan behelpen”. Hij verkreeg op zijn verzoek consent „om ’t selve comptoir op te mochen halen op den voet als Mr. Jan Causenszoon enz. n September 1600. Register der Appointementen. fol. 335.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 351