DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 335 merk- In 1609 werd hem door de Rekenkamer vergunning ver leend om een loterij te houden. In 1613 voerde hij een proces tegen Nicolaas de Morbaix. 2) Crimineele Papieren van het Hof 1617 n°. 7. 3) Waarschijnlijk had hij het oog op Franchois van Aerssen, heer van Sommelsdijk en op diens vader Cornelis van Aerssen heer van Spijk, griffier van de Staten Generaal. 4) Van der Aa. biographisch Woordenboek, dl. I, p. 33. Van der Aa, Vaderl. Historie, dl. IX, p. 272 en 273. Zie Van Balen: Beschrijving van Dordrecht, dl. II, p. 945. verwonderen is wanneer wij weten dat hij er waardig genoeg een tapperij op na hield. ‘j Eens op een middag het was den i6-en Februari 1617 „droncken ende gealtereert zijnde”, was hij den raadsheer Van Loon op het Binnenhof te gemoet ge- loopen, en had hem „sonder eenige reverentie te doen off zijn hoet aft te nemen” zeer onbehoorlijk aangesproken en hem onder allerlei bedreigingen ook beschuldigd van met den gouden stock gestreecken te zijn”. En van hem scheidende had hij hem nog toegeroepen „papou, papoumaer”. 2) Den volgenden dag scheen hij wederom niet al te frisch te zijn geweest, want ’s middags op het Binnenhof heen en weer loopende, had hij tegen enkele voorbij gangers politieke betoogen gericht en tegen verschillende personen gezegd: „datter veel al gestreelt waeren ende onder anderen dat den advocaet van ’t lant ontfangen hadde 120000 ducaten, daerop nyet een aesken te licht was”. „Zijn compeer Aertss zou gehad hebben 50000 du caten ende zijn goevaerken 3) eenen diamant van 10000 guldens” 4). Verder beweerde hij dat de pensionaris van Dordrecht Johan Berck 5) 30000 ducaten ontvangen had, terwijl de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 353