DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 337 nemen 22 later in den Haag een extra de Burgemeesters de nieuw- Missiven en requesten aan het Hof 1610. s) Als voren 1583. Procureur-generaal werd gelast onzen lastigen notaris gevangen te nemen en beslag te doen leggen op zijn goederen. De zaak schijnt evenwel weer van hoogerhand te zijn gesust, want een vonnis werd in deze evenmin gewezen. Een andere notaris van wiens particuliere leven een en ander tot ons gekomen is, was Cornelis Cools. Deze was, evenals Danckaert, uit de zuidelijke Neder landen afkomstig. Hij was eerst notaris en procureur geweest voor den Hoogen Raad te Mechelen en had zich daarna in de noordelijke provinciën gevestigd. Cools was gehuwd en hij wist het, want zijn echtvriendin had hem veel kinderen, maar weinig levensgeluk ge schonken. Mevrouw Cools behoorende tot het ras der booze vrouwen, had op allerlei wijzen getracht haar man te blameeren. Toen het eindelijk de spiegaten uitliep, beklaagde de brave man zich in 1583 in een request aan het Hof dat zijn huisvrouw, die hij „met 10 ende 11 levende kinderen zoo loflijk onderhouden heeft en van wie hij in i8jaren maar 10 daalders ’s jaars genoten heeft”, hem „nyet allëen- lijck in zijnen ouderdom was verlatende ende abandon nerende, maar hem alle middelen van leven poogende te intercipieren, zoo zij nu mede onlancx in Vriesland gedaen heeft” en trachte zelfs hem „notaris ende auten- ticq persoon wesende, infame ende eerloos te maken-” 2) Wat mevrouw Cools in Friesland voor schelmstuk uitgevoerd heeft is mij niet gebleken, maar van haar echt vriend weten wij dat hij er duitje bijverdiende door aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 355