DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 341 Die acten werden geschreven op perkament. Behalve de onderteekening plaatsten de notarissen onderaan de acte een merk of teeken, dikwijls versierd met een kruis. Zij noemden dit hun signum solitum, gewone signature, merk, notarieel teeken enz. Ieder notaris had een eigen teeken. Deze eenigszins kabbalistische figuren waren dikwijls zeer ingewikkeld. Mr. Nanninga Uitterdijk geeft in de Ver slagen en Mededeelingen van de Vereeni- ging tot Beoefening van OverijsselschRegt en Geschiedenis i) eene merkwaardige verzameling notarismerken, die door hem in het Kamper archief werden gevonden. Eenige merken van Haagsche notarissen uit de i6e eeuw staan hier op ware grootte afgebeeld op pag. 342, 353, 355, 361, 37D 373 en. 396.2) Het notarismerk dat hier is opgeno men vond ik op een charter van 1300 dat door notaris Gerard Dirksz. van Renen is onderteekend. 3) Later gebruikten zij ook wel hun familie wapen of schreven onder het notarismerk hun naam of hun initialen. Een spreuk of een devies onder het merk kwam even eens veelvuldig voor. Oorspronkelijk was het klein notaris-cachet of vignet met de pen geteekend; volgens Van der Schelling 4) waren 2= afd. 12e stuk p. 55—67. -) Bij S. KoopmansHet Notariaat in Friesland vóór 1811, staat het eigenaardig merk afgebeeld van notaris Nicolaas Cleuting 1564 p. 74. Zie ook bij v. d. Schelling. 3) Charters der abdij Leeuwenhorst. R. A. 4) Historie van het Notarisschap. Rotterdam 1745. p. 195 e. v.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 359