DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 343 an acten. acten. notarissen, die in de laatste 1 eeuw vele acten te ’s-Gra- 4i 39 ii 2 10 48 151 i) 13 Maart 24 December 1600 6 Januari 24 December 1601 15 Februari 2 September 1602 28 en 29 Juli 1603 3 Juni 27 December 1604 12 Januari 1 November 1605 de notarissen gewoon na 1585 het in was af te drukken, terwijl zij op het einde der i6de eeuw een groot zegel gebruikten, waarschijnlijk in palmhout gesneden en met inkt op het papier gedrukt. De andere merken zijn van helft der 15® en begin der 160 venhage hebben gepasseerd. Van de protocollen waarin de notarissen de minuten der acten moesten inschrijven, is, voor zoover mij bekend is, uit de i6de eeuw wat den Haag betreft geen enkel bewaard gebleven. Van de Haagsche notarissen, die in de i6e eeuw hun aan stelling ontvangen hebben, zijn mij maar enkele protocollen bekend. Eén van notaris Augustijn Turck die 2 Maart 1600 acte van admissie ontving en vier van voornoemden notaris Lenaert Ketting. Het protocol van Augustijn Turck berust op ’t oogenblik nog in het rechterlijk archief van ’s-Gravenhage en loopt van 13 Maart 1600 tot November 1605. Het blijkt dat hij in die jaren 151 acten heeft gepas seerd. x) Het zijn meerendeels acten van procuratie, insinuatie, borgtocht, verhuur en verklaringen om even tueel in proceszaken te kunnen gebruiken benevens in ventarissen van boedels. Welk zijn tarief was heb ik niet kunnen nasporen; alleen is mij uit een inventaris, voorkomende in zijn protocol, gebleken, dat hij voor het maken van een testament voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 361