DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 344 Magdalena Jacobsd1’. huisvrouw van Heijndrick Cornelisz. slootmaecker in de Molenstraat 3 Karolus gulden in reke ning bracht. Turck was de notaris van de erfgenamen van den bekenden Jhr. Arent van Dorpeen groot gedeelte van de acten, die door hem zijn gepasseerd, hebben op dien boedel betrekking. De protocollen van Lenaert Ketting, berustende onder de notarieele archieven thans bewaard wordende in het nieuwe dépótgebouw van het Rijksarchief loopen over de jaren 1601 1607, 1611 1615 en eenige losse katerns, die onvolledig zijn over 1616—1628, 1631 en 1635. In deze protocollen zijn alleen aangeteekend de testa menten en huwelijksvoorwaarden. Er blijkt uit dat Ketting een drukke en deftige praktijk had. Onder Bijlage H heb ik een lijst opgenomen van de voornaamste personen die in genoemde jaren voor hem een testament of huwelijksvoorwaarde hebben verleden. Als getuigen werden meestal genomen in de omgeving van den notaris wonende kleine burgers die een penningske daarmee verdienden, evenals heden nog het geval is. Bij een acte, verleden in 1562 voor den notaris Dirck van Woerden, worden als getuigen genoemd Jaspar Dircxsz. cleermaker en Gerijt Pietersz., speldemaicker; bij notaris Herman Proost waren het Jan van der Cap- pellen, deurwaarder en Joost Adriaensz., koster van de St. Jacobskerk. Beiden woonden in zijn onmiddellijke omgeving. Bij Govert van Rijswijk waren o. a. in 1582 getuigen: Hans Kremer en Hans Brugge „scrijver van de guarde van de Excellentie van de Prince van Orangne.” Een enkele maal vinden wij ook een toekomstig notaris, die zich in de praktijk oefende onder de getuigen ge noemd o. a. bij den notaris van der Wijck te Delft

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 362