345 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. hielden enkele notarissen hun kan- het Binnen- of Buitenhof, waar- notaris bij den acte passeerde van Transportboek van Rijswijk 1591 fol. 146 vs. s) Transportboek van den Haag 1560 fol. 28 vs. 3) 3de Boek van alderhande Appointementen 1585 fol. 57. 4) Register als voren 1588 fol. 192 vs. treedt in 1591 als getuige op Pieter Ketting die een jaar later als notaris werd toegelaten. Wanneer voor hooggeplaatste personen een acte werd verleden zijn ook de getuigen uit een anderen kring ge nomen. Toen Gijsbrecht Boyens, priester en Rade des Keizers in Brabant in 1558 een te ’s-Hertogenbosch ten huize van Anna van Berghen, gravin van Aremberg, was o. a. getuige m1'. Pieter van den Dijcke „doctoer in medecinen”. 2) Een acte verleden ten huize van Vrouwe Eleonora van Egmont in hare woning in het Voorhout door den notaris Dirck van Noye [Noyée] in 1582, geschiedde ter presentie van mr. Jan Wagewijns, secretaris van ’t Hof en Christoflel Ondaert, ontvanger van de goederen van den huize van Egmont in Vlaanderen. In de i7de eeuw toren buitenshuis op schijnlijk ten gerieve van de buitenlui. In de i6de eeuw vindt men hier ook een paar voorbeelden van. Nicolaas Caron verkreeg in 1585 van de Rekenkamer consent om te zijnen koste „een houten huysken te mogen doen timmeren op de plaats waer Caerle de Moor dat gehad heeft achter de Borreput op 't Binnenhof genaamd het Leeuken”. 3) Met ingang van Mei van het volgende jaar werd hem verhuurd het „assayhuyske” staande op het Binnenhof aan de zuidzijde van de Saele naast de poort of galerij daar nevens. 4)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 363