346 DE HAAGSC1-IE NOTARISSEN. Johan Danckaerts, wonende in de Poten, had in 1596 zijn kantoor eveneens op het Binnenhof gevestigd. 1 Erasmus van Brederode, die 10 September 1575 als notaris te Alkmaar of Enkhuizen was toegelaten, passeert o. a. den 22sten September 1592 een testament van Johan van Olden- barnevelt en Maria van Utrecht ten huize van de comparanten in de Spuistraat. Tegenwoordig is het den notaris verboden buiten zijn ressort zijn ambtsbediening uit te oefenen. De lijst van de Haagsche notarissen, die hierachter volgt, heb ik samengesteld, zooals ik reeds heb mede gedeeld, uit het register van het Hof waarin de namen der notarissen, die bij het Hof werden toegelaten, achter eenvolgens werden ingeschreven. De bijzonderheden, die ik er bij heb kunnen noteeren, zijn meerendeels geput uit de registers van overdrachten van huizen en landen, de zoogenaamde Transportboeken van den Haag, en de registers van schuldrentebrieven, in de lijst verkort aan geduid als Tr. Andere bronnen, die door mij werden geraadpleegd, staan als noot vermeld. Aan het slot volgen nog de namen van eenige nota rissen, die in den Haag praktijk hebben uitgeoefend, zonder dat zij daartoe een speciale vergunning van het Hof hadden gekregen. Indien men door het Hof als notaris was toegelaten, schijnt men over het geheele gebied van dit college de praktijk te hebben mogen uitoefenen, en waren de acten, ondanks het plakkaat van Keizer Karei waaruit men het tegendeel zou vermoeden, geldig. 1) Het kwam trouwens ook wel voor, dat aan een notaris speciale vergunning werd verleend om in alle plaatsen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 364