9.Jacob Boot. 11. Cornelis de Bruyn. 12. Mr. Cornelis van der Capellen 2) (of de Capella) 35° DE HAAGSCHE NOTARISSEN. J) Mr. Cornelis de Bruyn, advocaat voor het Hof van Holland, koopt 13 Mei 1617 een huis in de Nieuwe Raamstraat Tr. fol. 85. '-) „Alsoe Mr. Cornelis van der Cappella, procureur postulant voor den Hove van Hollant, bekent heeft, dat hij sender last en bevel te hebben van den Procureur-generaal van den zelfden Hove, mitsgaders van den bailliu van den Hage ende de fiscalen van den bisschop van Utrecht, op heurluyden name nochtans gemaect heeft zeeckere requeste tenderende omme bij den substituyt van den Procureur-generaal geapprehendeert te hebben eenen coman (koopman) Evert met sijn huysvrou, die nae luyden de voorss. requeste een verloopen nonne sonde wesen, houdende de voorschreven requeste veel injurieuse 5 Augustus 1600. wonende alhier. Gehuwd met Machtelt Goudt, dochter van Dammas Goudt Cornelisz, burgemeester van den Haag en waard in de herberg ,,’t Hoeffijser” in ’t Noordeinde en van Neeltgen van Colster Heyndricxdr., Tr. 1570, fol. 22. vs. 10. Pieter van der Borch (of Burch). 20 Juli 1564. Gecreëerd bij Cornelis van Mierop. Hij was klerk van den griffier van het Hof mr. Bar- tholt Ernst, op wiens recommandatie hij werd toege laten. Bij de komst der Spanjaarden week hij naar Utrecht uit, trad aldaar in het huwelijk en keerde in 1579 naar den Haag terug. Door het Hof werd hem den 24®“ Juli van dat jaar opnieuw acte verleend om de practijk in Holland uitteoefenen. (Zie Bijlage J., pag. 411) 1 April 1591. 24 October 1525.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 368