DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 351 de Hooge Nieuw- den hoek, naast zijn Evert ende sijn voor schreven huysvrou ende meer andere; ende den zelfden Hove gebleken is dat den voorschreven Mr. Cornelis de Capella dezelffde requeste gepresenteert ende overgegeven heeft om van den voorschreven Hove te obtineren de voorss. provisie ’t welk een sake es van quaede exemple etc. Soe heeft’t voorsz. Hof met rijpe deliberatie etc. verclaert dat de voorss. Mr. Cornelis betalen zal tot proffijte van der Co. Majesteyt, in handen van den Rentmeester van de exploiten de somme van 50 kar. gulden. 4 October 1546.” Register der Crimineele Sententiën van het Hof 1538—1562 fol. 193. Of deze procureur en de notaris dezelfde persoon is heb ik niet kunnen nagaan. 1) In 1601 heeft Pieter met zijn beide zusters Geertruit en Aechte een geschil over de erfenis van Barbara Jacobsdr. weduwe Lenaert Ysbrantsz. Protocol van den notaris Turck fol. 75 (zie pag. 343). 2) Annetje de Cappella was in 1577 reeds overleden, nalatende één kind. 3) Lijsbeth woont volgens een acte berustende in het Archief van het Heilige Geesthofje in 1589 in het Voorhout. Hij komt vóór 1525 reeds in den Haag voor als keizerlijk en apostolisch notaris en tevens als notaris van de kapel op liet Binnenhof. Zie zijn merk met spreuk onder het testament van Cornelis Deijm 6 Maart 1550 pag. 396. Gehuwd met Maritgen Jacob Beijersdr. Tr. 1562, fol.93. Kinderen: Tr. 1578, fol. 6. Pieter de Cappella (die volgt). Geertruyt gehuwd met Jan ’t Hof. Tr. 1568, fol. 86 vs. Aechte (Agatha) gehuwd met Adriaan Elhout (of Eelhout) Pietersz. van Antwerpen. Tr. 1580, fol. 68. Annetje, gehuwd met2) Lijsbeth. 3) Hij woont eerst aan de z.z. van straat, het tweede huis om feijten jegens den voorschreven coman Vos, procureur voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 369