28 HET KATHOLICISME, ENZ. eeniging eene feestvergadering met muziek, tooneelvoor- stelling enz., waarbij de talrijke weldoeners worden uit- genoodigd en tevens verslag wordt gegeven over den toestand der Vereeniging. 8. Het Liefdewerk: De Catechismus. Dit bestaat uit een vijf en twintigtal R. K. dames, die zich belasten met het Godsdienstig onderricht van R. K. kinderen, die de openbare scholen bezoeken. Zij werd den 8 Sept. 1883 opgericht door den ZeerEerw. Heer C. H. Schmier, toen Pastoor der St. Theresia-kerk en begon met drie leden, de dames M. Horrix, M. Schröder en P. v. d. Kun. Het eerste locaal harer werkzaamheid was een bovenhuisje aan de Raamstraat, dat echter al spoedig verwisseld werd voor een ruimer gelegenheid in de Kleine Nobel- straat. Hier vestigde het nieuwe R. K. dagblad „De Residentiebode” in 1894 zijn redactiebureau, zoodat de Vereeniging wederom genoodzaakt werd naar eene andere huisvesting voor haar liefdewerk om te zien. Nu schonk wijlen Mevrouw Douairière Diert van Melissant haar de som van ongeveer 5500 tot gedeeltelijken aankoop van een huis in de Nieuwstraat No. 20, dat tot 23 Juni 1900 het terrein harer hoogst verdienstelijke werkzaamheid ge bleven is. Toen ook deze woning voor den gestadigen aanwas van het liefdewerk te weinig ruimte aanbood, stelde een onbekende weldoener de Vereeniging in staat die te verwisselen voor een ander perceel in de Nieuw straat No. 23, dat, na op voortreffelijke wijze voor het doel der Vereeniging te zijn ingericht, op bovengenoem den datum ingewijd en geopend werd. Het aantal kinderen, dat hier godsdienstig onderricht ontvangt, is thans geklommen tot omstreeks 500. Presi dente van het liefdewerk is Mej. M. Horrix; als directeur fungeert de ZeerEerw. Heer M. v. d. Hagen, Pastoor der parochie van de H. Theresia.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 36