354 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 1) Transportboek van Naaldwijk. R. A., 1565 fol. 5., 1566 fol. 138 en 1568 fol 41 vs. 2) Als voren, 1580 fol. 94. 3) Als voren, 1578 fol. 77 vs. 4) In het register der Crimineele Sententiën van 1551 worden genoemd: de broeders Joost, Lieven en Maerten Cools van Gent fol 274 vs. 6) Betaelt Cornells Cools uytsaecke dat hij den Burgemeesters heeft gelevert seeckere nyeumaren, zoe uuyt Vranckrijck als anders, den tijt van een jaer 12 pond. Tresoriersrekening van den Haag, 1591,92 fol. 132 e.v. Betaelt Cornelis Cools de somme van 12 pond utsaecke van een halfi’ jaer weeckelicken aan Burgemeesters gelevert te hebben de nyeuwmaren van de comptoiren van Amsterdam. Als voren 1599 fol. 163 vs. afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden was eerst Keizerlijk notaris en procureur voor den Hoogen Raad te Mechelen. Toen hij in 1591 als notaris voor het Hof werd toegelaten had hij reeds 38 jaren de praktijk uit geoefend. Hij was gehuwd en had 11 kinderen. (Zie pag. 337). In 1590 en volgende jaren bezorgde hij aan Bur gemeesters van den Haag de Nieuwmaren. 5) voor de tweede maal in het huwelijk met Machtelt Aerntsdr., geboren te Delft. Magdalena, gehuwd met Cornelis Beuckelaer. Maryken, gehuwd met Nicolaas Grebber. Lijsbeth, eerst gehuwd met Cornelis Corvinck, secretaris van Naaldwijk, en daarna met Lodewijk de Knebbere (of Knibbere) Franszn. 2) Cecilia. 3) 15. Cornelis Cools. 28 October 1591, afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden 4)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 372